+420 739 633 694 +420 739 633 695
Napište nám svitavy@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Základní informace

 1. Ubytování
 2. Podmínky pro samostatnou přípravu stravy
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Finanční prostředky na poskytování sociální služby azylového domu jsou od 1.1. 2023 do 31.12. 2025 poskytovány v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi (dále jen Azylový dům nebo AD) je registrována u Krajskéhu úřadu Pardubického kraje od 1.1. 2007, identifikátor služby: 7771677. Kapacita Azylového domu je 13 lůžek.

Registr poskytovatelů sociálních služeb (zdroj: https://www.mpsv.cz/)

Azylový dům - detail (zdroj: https://www.mpsv.cz/)
 

Azylový dům pro matky s dětmi (dále AD) umožňuje uživatelkám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci pobývat v klidném prostředí, udržovat vztahy s rodinou, chodit do zaměstnání a dětem do školy. Uživatelky se svobodně rozhodují ve všech oblastech svého jednání o termínu nástupu a využívání či ukončení služby. AD vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelky mohly uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, vytváří podmínky ke stabilizaci situace uživatelek, ke zvyšování sebeúcty a sebevědomí, k participaci na veřejném životě. Krizovou situaci pomáhají uživatelce řešit pracovnice AD. Spolupráce probíhá na základě individuálních plánů, ve kterých si uživatelka stanovuje osobní cíle a postupně je naplňuje. Tato spolupráce vede k sociálnímu začlenění a další nezávislosti na sociální službě. Pracovníci dodržují při poskytování sociální služby Listinu základních práv a svobod, uživatelkám vždy vykají a jednají s nimi rovnocenně a s úctou, respektují jejich rozhodnutí a jednání, dodržují zásady mlčenlivosti a ochrany osobních údajů, nestigmatizují uživatelky na veřejnosti.

Sociální služba je uživatelce poskytována dle § 57, odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:AD poskytuje pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a dle § 57, odst. 2 poskytovatel zajistí uživatelce tyto tři základní činnosti:

1. Ubytování

- je poskytováno celoročně 24 hodin denně v délce zpravidla nepřevyšující 1 rok.

Uživatelka je před nástupem do AD seznámena s prostorami, které bude mít k dispozici, uživatelce je poskytnut pokoj a sociální příslušenství - WC a sprchový kout, společné prostory AD - denní místnost, dvorek, kuchyňka, jsou ji poskytnuty podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení, výměny ložního prádla, je jí předáno vybavení pokoje dle inventárního seznamu, klíče od pokoje, od skříněk v kuchyni a v denní místnosti, botník a ostatní vybavení. Uživatelka má možnost používat své lůžkoviny.

2. Podmínky pro samostatnou přípravu stravy

– soc. služba AD nezajišťuje stravu, ale uživatelka má k dispozici celoročně 24 hodin denně plně vybavenou kuchyň, lednici, uzamykatelnou skříňku na potraviny. Doba a způsob přípravy stravy není omezena, uživatelce jsou poskytnuty podmínky pro zajištění úklidu kuchyňky, uživatelka může využívat vlastní nádobí.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pracovnice poskytují sociální i laické poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin.

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby je uzavírána na dobu šesti měsíců bez zkušební doby a po uplynutí sjednané doby může být opakovaně obnovena.

Sociální služba je určena zejména pro uživatelky ze Svitavska a Pardubického kraje, pro okruh osob:

 • matky a ženy od 18 let, které pečují o děti vlastní nebo svěřené do péče ve věku od 0 – 15 let (výjimku tvoří děti starší 15 let, které navštěvují vzdělávací zařízení)
 • těhotné ženy od 18 let, které předloží potvrzení o těhotenství od lékaře
 • matky a ženy od 18 let, které čekají na soudní rozhodnutí o přidělení dětí do péče a předloží potvrzení o probíhajícím soudním jednání

Sociální služba není určena pro:

 • otce s dětmi
 • ženy bez dětí
 • osoby s jakýmkoli zdravotním omezením, které se neslučuje s pobytem v AD
 • osoby, které mají potřeby a požadavky, které sociální služba neposkytuje

Úhrada za poskytnutí sociální služby:

 • dospělá osoba 100,- Kč/den, dítě 60,- Kč/den

Posláním sociální služby je:

 • poskytovat podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci
 • poskytovat pomoc při řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, zaměstnání a nedostatkem finančních prostředků
 • poskytovat podporu pro návrat do samostatného plnohodnotného života
 • zvyšovat sebevědomí a soběstačnost což předchází sociálnímu vyloučení

Cíle sociální služby jsou pomoc při:

Kapacita AD: 4 pokoje/13 lůžek

 • posílení rodičovských kompetencí
 • zajištění samostatného bydlení
 • vedení vlastní domácnosti
 • hospodaření s finančními prostředky
 • upevnění rodinných vazeb
 • zařazení se na trh práce
 • získávání a uplatňování sociálních dovedností
seu logo pk logo sy logo