+420 739 633 694 +420 739 633 695
Napište nám svitavy@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Pro koho je azylový dům určen

Cílová skupina

 1. Okruh osob, pro které je určená sociální služba AD
 2. Okruh osob, kterým není určena sociální služba AD
 3. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby
 4. Kdy a za jakých podmínek je možné službu ukončit

Okruh osob, pro které je určená sociální služba AD:

 • matky a ženy od 18 let, které pečují o děti vlastní nebo svěřené do péče ve věku od 0 – 15 let, výjimku tvoří děti starší 15 let, které navštěvují vzdělávací zařízení
 • těhotné ženy od 18 let, které předloží doklad o těhotenství od lékaře
 • matky a ženy od 18 let, které čekají na soudní rozhodnutí o přidělení dětí do péče, které předloží doklad o probíhajícím soudním jednání

Okruh osob, kterým není určena sociální služba AD:

 • otcové s dětmi
 • ženy bez dětí
 • osoby s jakýmkoli zdravotním omezením, které se neslučuje s pobytem v AD
 • osoby, které mají potřeby a požadavky, které sociální služba AD neposkytuje

Sociální služba AD je zejména určena pro uživatelky ze Svitavska a Pardubického kraje.

Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby:

Kontaktovat sociální službu AD je možné písemně, elektronicky, telefonicky nebo osobně přímo v kanceláři AD. Kontaktovat sociální službu AD může přímo zájemkyně nebo její sociální pracovnice popřípadě rodinný příslušník nebo jakákoli jiná osoba.

Každá zájemkyně musí podat žádost o poskytnutí služby azylového domu. Tiskopis Žádosti o poskytnutí sociální služby Azylového domu pro matky s dětmi Svitavy je k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách nebo v kanceláři AD. Žádost se podává písemně na adresu azylového domu nebo elektronicky na svitavy@cervenykriz.eu. Žádost o poskytnutí sociální služby je možné rovněž podat elektronicky přes online formulář.

Smlouva o poskytnutí sociální služby v AD je uzavírána na dobu šesti měsíců bez zkušební doby a po uplynutí sjednané doby může být opakovaně obnovena.

Úhrada za poskytnutí sociální služby AD:

 • dospělá osoba 100,- Kč/den
 • dítě 60,- Kč/den

Kdy a za jakých podmínek je možné službu ukončit:

O ukončení poskytování sociální služby může uživatelka požádat bez udání důvodu písemně nebo ústně kdykoliv. Výpovědní lhůta jsou tři pracovní dny. Po ukončení poskytování sociální služby, poskytovatel vystaví uživatelce potvrzení o ukončení poskytování sociální služby AD.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět vždy písemně, a to z těchto důvodů:

 • 1) uživatelka hrubě nebo opakovaně porušuje ustanovení Domovního řádu
 • 2) uživatelka nezaplatí úhradu za poskytování služby v dohodnutém termínu
 • 3) uživatelka opustí AD bez udání důvodu - smlouva pozbývá platnosti po uplynutí pěti pracovních dnů od jejího odchodu z AD
 • 4) uživatelka vědomě a dlouhodobě nespolupracuje na dosahování svých stanovených cílů vyplývajících z jejího Individuálního plánu

Pokud je uživatelce ukončeno poskytování soc. služby ze strany poskytovatele, je jí písemně vystavena výpověď.

seu logo pk logo sy logo