+420 739 633 694 +420 739 633 695
Napište nám svitavy@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Základní informace

 1. Staňte se členem Českého červeného kříže Svitavy
 2. O Červeném kříži všeobecně
 3. Principy Červeného kříže
 4. Organizační struktura

Oblastní spolek ČČK Svitavy je tvořen místními skupinami ČČK okresu Svitavy, registrovaných u Oblastní výkonné rady ČČK. Právní subjektivita OS ČČK vznikla dnem registrace u VR ČČK Praha – 1. 1. 1994. Od 1. 1. 2014 je OS ČČK Svitavy pobočným spolkem zapsaným u Měst. Soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 39615

Stanovy Českého červeného kříže

(zdroj:www.cervenykriz.eu)

Orgány OS ČČK jsou:

 • Valné shromáždění – nejvyšší orgán OS ČČK, je tvořen ze zástupců všech MS ČČK
 • Oblastní výkonná rada – je výkonným orgánem voleným Valným shromážděním na 4leté volební období, tvořený předsedou, místopředsedou a dalšími členy
 • Dozorčí rada – je revizním orgánem ČČK v minimálním počtu 3 členů, je volena Valným shromážděním na volební období 4 let
Místní skupiny:

MS ČČK vzniká všude tam, kde se přihlásí nejméně 5 členů a na ustavující Valné hromadě zvolí představenstvo a revizory MS ČČK, právní subjektivita vzniká dnem registrace u OVR ČČK Orgány MS ČČK jsou:

 • Valná hromada
 • Představenstvo
 • Revizoři

struktura

Seznam místních skupin ČČK na svitavském okrese:
 • Biskupice
 • Borová
 • Březinky
 • Mladějov
 • Slatina
 • Svitavy II
 • Svitavy X
 • Útěchov
 • Vranová Lhota
 • Moravská Třebová
 

Více informací o místních skupinách ČČK získáte na Úřadu OS ČČK

Staňte se členem Českého červeného kříže Svitavy

 • Připojte se k největší mezinárodní humanitární organizaci, jejíž činnost a poslání trvá již více než 140 let.
 • Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.
 • Přihlásit se můžete na Úřadu OS ČČK viz.:Kontakt

O Červeném kříži všeobecně

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Je humanitární organizací s celorepublikovou působností a partnerem veřejné správy pro oblast sociální, zdravotní a humanitární.
Mezi základní programové činnosti ČČK patří seznamování dětí, mládeže a dospělých se zásadami poskytování předlékařské první pomoci a ochrany zdraví, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a krevních složek, propagace bezpříspěvkového dárcovství, zajišťování pátrací služby, šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva, pořádání rekondičních pobytů pro děti i seniory či poskytování sociálních a zdravotnických služeb. S ČČK je také spojena ediční činnost, v jejímž rámci jsou vydávány příručky a publikace určené jak pro interní potřeby společnosti, tak pro veřejnost.
ČČK dále působí jako další složka integrovaného záchranného systému a poskytuje pomoc při katastrofách a jiných mimořádných událostech.
V neposlední řadě realizuje ve spolupráci s dalšími národními společnostmi v případě potřeby zahraniční humanitární pomoc a je zapojen do mezinárodních projektů zaměřených například na bezpečnost silničního provozu či oblast předlékařské první pomoci.
ČČK se při všech svých aktivitách vždy řídí Základními principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou:humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.
Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva a jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Principy Červeného kříže

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:

HUMANITA
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP vzniklo z potřeby přinášet pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoli diskriminace.
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP se snaží – v národním i mezinárodním měřítku – za všech okolností předcházet a zmírňovat lidské utrpení.
 • Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.
NESTRANNOST
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP nečiní žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti.
 • Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni.
NEUTRALITA
 • Aby si Mezinárodní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového a ideologického rázu.
NEZÁVISLOST
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP je nezávislé.
 • Národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země. Současně si však zachovávají nezávislost, která jim umožní za všech okolností jednat podle zásad Hnutí ČK&ČP.
DOBROVOLNOST
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně.
JEDNOTA
 • V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Hnutí ČK&ČP.
 • Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu.
SVĚTOVOST
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat.

Podrobněji o jednotlivých Principech a jejich vývoji se můžete níže dočíst v seriálu Novin Červeného kříže, který v nich vycházel v letech 2010-2011.

Noviny Červeného kříže

(zdroj:www.cervenykriz.eu)

Organizační struktura

Český červený kříž (ČČK) a jeho orgány (hlavní spolek):

 • Shromáždění delegátů ČČK
 • Výkonná rada ČČK
 • Dozorčí rada ČČK

Oblastní spolky ČČK (OS ČČK)a jejich orgány (pobočné spolky)

 • valné shromáždění oblastního spolku
 • oblastní výkonná rada
 • dozorčí rada

Místní skupiny ČČK (MS ČČK)a jejich orgány (organizační jednotky OS ČČK)

 • valná hromada
 • představenstvo
 • revizoři

Statutární orgány ČČK a jeho organizačních jednotek

 • prezident ČČK (Společnost ČČK)
 • předseda OVR ČČK (oblastní spolek ČČK)
 • předseda MS ČČK (místní skupina ČČK)

Odborné orgány ČČK

 • Úřad ČČK a úřady oblastních spolků ČČK

Historie Červeného kříže

(zdroj:www.cervenykriz.eu)

seu logo pk logo sy logo